ALGEMENE VOORWAARDEN WORDS IN WONDERLAND

Laatst aangepast op : 23.12.2021

 

1.   Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, bestellingen, projecten, overeenkomsten, met en door Kristien COCKX, handel drijvende onder de benaming WORDS IN WONDERLAND – hierna “WiW”, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 99 bus 101, met ondernemingsnummer 0639.708.367.

Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen vooraleer u een bestelling plaatst via de website van WiW.

Deze voorwaarden behoren volledig tot de overeenkomst die met u als zakelijke Klant wordt afgesloten. Ze worden geacht gekend en aanvaard te zijn door u als Klant. Uw algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten, ook indien u uw voorwaarden overmaakt aan WiW na mededeling van haar voorwaarden.

De bijzondere voorwaarden van WiW gaan steeds voor op haar algemene voorwaarden voor zover deze er verschillend van zouden zijn.

2.   Aan welke prijzen ?

U sluit als Klant een overeenkomst met WiW van zodra u het op de website gepubliceerde aanbod aanvaardt door het plaatsen van uw bestelling volgens de hieronder beschreven bestelprocedure en het uitvoeren van de betaling.

De prijzen of diensten vermeld op de website, zijn uitgedrukt in euro – € – en exclusief BTW.

Deze prijzen zijn exclusief de verzendkosten, die afzonderlijk en duidelijk worden vermeld tijdens de bestelprocedure en voorafgaand aan de laatste bevestiging van de bestelling. De verzendkosten worden opgenomen in de factuur.

De prijzen kunnen door WiW op elk moment om geldige reden gewijzigd worden. De prijs die aan u als Klant wordt aangerekend is de prijs die van kracht was op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

 

3.   Hoe bestellen en betalen?

U kan als Klant een of meerdere producten aangeboden op de website bestellen door de producten aan Uw winkelwagen toe te voegen. Uw winkelwagen toont het overzicht van de producten die u wenst aan te kopen, de informatie van WiW als verkoper, de verwijzing naar deze algemene voorwaarden, de prijs en de leveringsvoorwaarden en -kosten en tot slot de betaalinstructies.

Vooraleer u als Klant uw bestelling definitief bevestigt, kan u de bestelling nog wijzigen. Eens u uw definitieve bestelling bevestigt, wordt u doorverwezen naar de online-betaalpagina.

WiW bevestigt de bestelling eens de online-betaling door het betaalsysteem werd goedgekeurd. Bij weigering door het betaalsysteem wordt de bestelling automatisch geannuleerd en krijgt u daarvan een melding. Er komt dan geen overeenkomst tot stand.

Na plaatsing van de bestelling volgens de bestelprocedure, ontvangt u als Klant een e-mailbericht. Uw factuur kunt u downloaden na het betalen en vindt u ook terug in uw account.

 

4.   Hoe verstuurt WiW de pakketjes – wanneer worden de pakketjes geleverd ?

Zodra WiW uw  bestelling heeft ontvangen, gaat WiW er meteen mee aan de slag.

WiW levert enkel in België en op het adres zoals opgegeven bij uw bestelling.

Wenst u toch een bestelling in het buitenland te laten leveren, neem dan contact op met WiW via e-mail [email protected].

WiW doet voor de verzending van de bestelling beroep op Bpost en gebruikt daarvoor het  postkantoor en de beschikbare automaten. WiW tracht zoveel als mogelijk om de bestelling daags na de bestelling aan de post of in de automaat te bezorgen voor verzending.

Pakketjes worden niet verstuurd op wettelijke feestdagen. Is uw pakket te groot voor een automaat, dan kan dat in het weekend niet aan de postdienst of automaat afgegeven worden. Verzending gebeurt dan de eerstvolgende werkdag (tenzij dat een wettelijke feestdag is).

Zodra Bpost uw bestelling scant, krijgt u een e-mailbericht met een track- & tracecode. U kan als Klant uw zending online volgen via de verkregen code.

Sommige leveringen kunnen beïnvloed worden door de coronavirus-pandemie. Zo kan de postbedeling door omstandigheden buiten de wil van WiW en/of van Bpost om, het aantal pakketten mogelijks niet allemaal verwerken waardoor de levering niet binnen de gebruikelijke termijn kan gebeuren.

Tenzij anders overeengekomen, zijn alle vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen enkel informatief opgegeven. WiW vermeldt deze te goeder trouw en bij benadering.

WiW is niet aansprakelijk voor vertragingen in de leveringen buiten haar wil om. Beschadigingen aan de bestelde producten ontstaan tijdens het transport vallen niet onder de aansprakelijkheid van Wiw.

Indien WiW haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, storingen in enig netwerk en overige gebeurtenissen die kunnen leiden tot stagnatie in haar activiteiten en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van WiW, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat zij alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat WiW in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

 

5.   Hoe stuurt u uw bestelling terug?

Klopt er iets niet met de levering van uw bestelling? Stuur ten laatste drie werkdagen na ontvangst van de levering een e-mailbericht met een kopie van uw factuur naar [email protected].

Leg daarin kort uit wat het probleem is en beschrijf eventuele  schade of gebreken aan het ontvangen pakket. Vergeet uw rekeningnummer voor eventuele terugbetaling samen met de details van de levering met track- & tracecode niet te vermelden.

WiW zoekt graag naar een gepaste oplossing.

Mailberichten met klachten over leveringen van meer dan drie werkdagen na ontvangst ervan kunnen niet meer worden behandeld door WiW.

Na verzending van uw e-mailbericht, heeft u tien werkdagen de tijd om uw bestelling aan WiW terug te sturen naar het volgende adres: 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 99 bus 101. Verzendkosten voor terugbezorging zijn voor uw rekening.

Ontvangen bestellingen die later dan tien werkdagen na uw voorafgaand e-mailbericht worden teruggestuurd, kunnen niet meer worden aanvaard door WiW. De datum van verzending is hierbij bepalend.

6. Wanneer, hoe en hoeveel betalen we u terug?

Zodra WiW het geretourneerde product (dat binnen tien werkdagen na uw e-mailbericht werd teruggestuurd) heeft ontvangen, controleert WiW dit product.

U ontvangt een e-mailbericht of, en desgevallend wanneer en hoeveel WiW u zal terugbetalen. WiW is niet aansprakelijk voor uw verloren omzet of marge. WiW zal maximaal het bedrag terugbetalen gelijk aan de door u betaalde prijs van het product zoals vermeld op de factuur. Alle verzendkosten blijven steeds voor uw rekening.

WiW geeft in geval van aangekondigde terugbetaling binnen drie werkdagen na haar e-mail opdracht tot de terugbetaling op het door u opgegeven rekeningnummer.

7. Wijziging Algemene Voorwaarden

WiW behoudt zich het recht voor om haar Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. WiW publiceert ze meteen na wijziging op haar website. WiW vermeldt bovenaan dit document telkens wanneer de laatste aanpassing gebeurde.

8. Auteursrecht en merkenrecht

Alle ontwerpen, tekeningen, slogans en teksten van WiW vallen onder haar auteursrecht. Ze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van deze overeenkomst en mogen onder geen enkel beding verveelvoudigd, gekopieerd, openbaar gemaakt of doorgegeven worden aan derden.

Hetzelfde geldt voor het logo en de naam van WiW die gepatenteerd zijn.

9. Wat in geval van nietigheid van een bepaling?

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden maakt de hele overeenkomst niet nietig. Enkel die ene bepaling is nietig en zal als niet geschreven worden beschouwd.

 

10. Welke wet is van toepassing?

Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing op de overeenkomst.

In geval van betwisting, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd.  

 

11. Het privacybeleid van WiW?

Voor meer informatie over het privacybeleid van Wiw verwijst WiW naar de Algemene Privacyverklaring die u op de website kan vinden.

 

12. Nog vragen over deze Algemene Voorwaarden?

Mail ze naar [email protected].

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht sinds 23/12/2021.